WebLinks

www.roeliereiling.nl/

 De website van Roelie

www.ditkoningskind.nl

Vereniging Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking (en de mensen om hen heen) bij de integratie in kerk en samenleving. Die beperking kan lichamelijk zijn, verstandelijk, zintuiglijk of sociaal.

Dit Koningskind heeft verbindingen met de gereformeerde kerken (Nederlands Gereformeerd en/of Vrijgemaakt). Op de site treft u onder andere de Kijk, zie, ontdek-campagne: kijk, zie en ontdek de talenten van mensen met een handicap, en laat hen volop meedoen in de gemeente.

www.ervaarhetmaar.nl Methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. 

www.geever.nl

 

Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland bij:

– inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de kerkelijke gemeente of parochie,

– de ontwikkeling van aangepaste activiteiten zoals catechese en groot huisbezoek,

– het organiseren van aangepaste vieringen en snoezelvieringen,

– pastorale begeleiding van mensen met een beperking,

– rouw en verliesverwerking.

www.geloofenlicht.nl Nederlandse loot van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière: gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van elke gemeenschap zijn.

www.han.nl/lectoren

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/zorg-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking/

Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking, verbonden aan de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen).
www.helpendehanden.nl Vereniging Landurige Zorg van de Gerformeerde Gemeenten. Helpende Handen is een beweging die reformatorische mensen met een langdurige of levenslange beperking bij elkaar brengt, die hen helpt bij het innemen van een betekenisvolle plaats in de kerk en samenleving en die voorwaarden schept voor passende zorg, ondersteuning en begeleiding op alle levensterreinen.
www.itsi.nl

Het Instituut voor Theologie en Sociale Integratie (ITSI) zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking er gewoon bij horen.

Het ITSI is een kennisinstituut, en wil zijn doelen realiseren door het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek rondom vraagstukken van sociale integratie en inclusie.

www.kerkenhandicap.nl

Interkerkelijke Commissie Integratie Gehandicapten (ICIG)

Steekwoorden voor het werk van ICIG zijn: gelijkwaardigheid, emancipatie, participatie, advisering, toerusting, mentaliteit, eigenheid en dienstverlening. De ICIG overlegt en adviseert gevraagd en ongevraagd de diaconale organen van de kerken. In brochures en artikelen gaat ICIG in op de omgang met en de zorg voor mensen met een handicap.

De ICIG heeft verbindingen met de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Remonstranten.

www.kerkpleinrotterdam.nl

Zet zich in voor een inclusieve samenleving en wil hierin ondersteunen middels pastoraat, maatjescontacten en activiteiten.

www.loketgelijkezorg.nl

Voor participatie van verstandelijk gehandicapten in de kerk, initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, vereniging Op weg met de ander en de HGJB (hervormd gereformeerde jeugdbond).
www.opwegmetdeander.nl Landelijke vereniging (Hervormd op Gerformeerde Grondslag) van en voor mensen met een beperking. De vereniging stelt zich ten doel de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de maatschappij. Er wordt optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap nagestreefd, en er wordt hulp geboden aan mensen een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

www.sggd.nl

Samen Geloven? Gewoon Doen! (SGGD) is een landelijk oecumenisch platform voor mensen met een verstandelijke handicap en de kerken.
www.timmers-ervaringsordening.nl

De theorie van dr. Dorothea Timmers-Huigens biedt een verklaringsmodel voor de wijze waarop mensen de wereld om zich heen beleven en tegemoet treden. Dit verklaringsmodel is wetenschappelijk onderbouwd en op ieder mens van toepassing.

In de afgelopen 40 jaar hebben theorie en model zich (door middel van adviezen, lezingen, cursussen en boeken) bewezen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of met dementie in de ouder-kindzorg en opvoedingsondersteuning.

Sinds 2010 wordt het gedachtegoed van Ervaringsordening uitgedragen door TEO, het Trainings-, Expertise- en Ondersteuningscentrum rond dr. Timmers-Huigens. Voor uitgebreide informatie over mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en ondersteuning op het gebied van Ervaringsordening kunt u de website raadplegen.