‘Zingend geloven’ (2012-2013)

Muziek is tastbaar (de instrumenten), maar muziek draag je ook met je mee. In je hart, in je hoofd. Er zijn liederen die jou niet meer loslaten, liederen die voor jou van betekenis zijn. Dat kan een lied zijn dat je als klein kind al hebt geleerd. Veel mensen hebben zich op die manier de psalmen eigen gemaakt, en grijpen daar op latere leeftijd dankbaar op terug. Andere dingen kunnen vergeten raken, maar die muziek blijft hen bij, geeft houvast.

Muziek doet iets met je. Het maakt iets los. Muziek heeft betekenis. Het kan een verhaal vertellen, iets uitbeelden, een sfeer of emotie uitdrukken. Muziek die direct spreekt in een taal die geen aanspraak maakt op rationele gedachten en verstandelijk geformuleerde begrippen. Die een brug slaat naar menselijk leven dat van de wereld is afgesloten.

Een lied kan aan diepe lagen in ons raken: de laag waar de emoties zingen. Mensen die moeite hebben om woorden te geven aan hun persoonlijk geloof, kunnen zich vaak wel herkennen in een lied. Hoe iemand in het geloof staat, kan je daarom nog wel eens te weten komen door te vragen welk lied ze graag zingen. Vrolijke liederen, uitbundige liederen, biddende liederen, rustige liederen…

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking geldt dat ze enorm gevoelig zijn voor muziek. Daar kunnen ze écht voluit in meedoen. Ze luisteren er graag naar, bewegen erop, maken zelf muziek. Ervaring leert dat muziek zo’n krachtig instrument is in de ontmoeting met hen, dat het alleen daarom al een zeer prominente plaats inneemt in de communicatie, zeker ook als het om geloofscommunicatie gaat.

Er zijn vele bekende geloofsliederen. Maar we hebben een keuze moeten maken. Voor een aantal liederen geldt dat ze algemeen bekend zijn, voor anderen dat ze vooral voor ‘onze’ cliënten bekend zijn uit de vieringen. We stellen echter ook een paar liederen centraal die misschien nog helemaal niet bekend zijn. Geloof is levend, is in beweging. Door de jaren heen zijn er steeds opnieuw weer liederen geschreven en gecomponeerd. Door nieuwe mensen, mensen die opnieuw in woorden en melodieën hun geloof willen uiten en willen delen met anderen. ‘Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.’ (Ps 96:1-3)

 

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

 

 • Een lied van ruzie en vrede
 •   Geef vrede, Heer, geef vrede – Jacob en Ezau (Gen 32,33) 
 •   Als je geen liefde hebt voor elkaar – De man die niet vergeven wilde (Mat 18:21-35)

 

 • Een lied om op reis te gaan
 •  Abraham, Abraham – Abraham gaat op weg Abraham gaat op weg (Gen 12:1-9)    
 •  De Heer is mijn Herder – Het verloren schaap (Joh 10/Luk 15)

 

 • Een lied van dank
 •  Dankt, dankt nu allen God – Ruth (Ruth 1-4)
 •  Dank U voor de wond’ren die gebeuren – Paulus in de gevangenis (Hand 16:11-40)

     

 • Een lied van thuis
 • Psalm 84 – De bouw van de tempel (2 Kron 5:1-14)
 • Als je een huis hebt om te wonen (Dan ben je rijk) – Zacheüs (Luk 19:1-10)

     

 • Een lied om in beweging te komen
 • Wij zijn samen onderweg – Jericho (Joz 6)
 • Ik wandel in het licht met Jezus – Jezus roept zijn leerlingen (Mat 4)

 

 • Een lied van vriendschap
 • Welk een Vriend is onze Jezus – Vrienden die je dragen (Luk 5:17-26)
 • Vrienden die in jou geloven – Johannes (1 Joh 3)

 

 • Een lied van de natuur
 • Lof zij de Heer – Genesis (Gen 1-2)
 • God die alles maakte – De Bergrede (Mat 6:19-34)

 

 • Een lied van stilte, van nabijheid
 • Stilte over alle landen – Toch niet verlaten (Gen 28)
 • In Uw nabijheid – Op weg naar Emmaüs (Luk 24:13-35)

 

 

 

‘Ontmoetingen met Jezus’ (2013-2014)

Een mens heeft aanleg voor ontmoetingen met een ander. We gaan er zelfs van uit dat een mens ten diepste een relationeel wezen is, dat juist in zinvolle ontmoetingen tot zijn of haar recht komt.

Dat geldt voor alle mensen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij leven op van goede ontmoetingen met anderen (hun huisgenoten, begeleiders, familie, de mensen op de dagbesteding en/of werk, de mensen van de geloofsgemeenschappen) en met God.

In een ontmoeting gebeurt er van alles. Daarover zul je meer lezen in de verschillende maandthema’s. Maar wat centraal staat: een ontmoeting raakt je – raakt je hart, raakt je bestaan. Je wordt er anders van: blijer, rustiger, hoopvoller. Je ervaart dat jouw bestaan, jouw leven er toe doet, zin heeft voor die ander en voor de Ander. Je ervaart dat je geliefd bent door die ander en de Ander, je Schepper. En dat geeft een bodem in je leven, die als een rots staat: houvast bij alle dingen die je leven in de war kunnen schoppen.

 

In de Bijbel lees je veel verhalen, waarin het gaat over ontmoetingen van mensen met God. Verhalenderwijs worden die ontmoetingen ontvouwd. Je merkt dat het persoonlijke ontmoetingen zijn (denk bijvoorbeeld aan Abraham, David, Mozes) die tegelijkertijd betekenis kunnen hebben voor anderen, voor ons. Als hoorder en lezer van zo’n verhaal kan het gebeuren, dat jijzelf ook geraakt wordt en de Heer ontmoet.

In de Bijbel lees je ook verhalen van mensen die elkaar ontmoeten; ontmoetingen waarin mensen elkaar voorthelpen met wijsheid (Job, Prediker, Salomo) of praktische daden (vrienden van een verlamde man). Ontmoetingen van mensen die verliefd worden en kiezen om trouw te blijven aan die ene ander (Izaäk en Rebecca), ontmoetingen van mensen die eerst vreemdelingen zijn voor elkaar en elkaar toch ruimte proberen te geven (Ruth), ontmoetingen van mensen die verrassend of confronterend zijn (profeten), ontmoetingen van mensen die God alle dank en eer willen geven (pelgrims onderweg naar Jeruzalem, intocht van Jezus).

 

Uit die grote hoeveelheid boeiende, spannende, rake en leerzame ontmoetingen, waarvan de Bijbel meestal verhalenderwijs vertelt, focussen wij dit jaar op ontmoetingen van mensen met Jezus. Wat gebeurt er als die ene man of vrouw Jezus ontmoet? Wat gebeurt er als die ene groep mensen Jezus ontmoet? Raakt het hun bestaan, hun hart? Veranderen zij door deze ontmoeting? Wordt hun leven er betekenisvoller, waardevoller en hoopvoller door? Wat gebeurt er met ons als wij die ontmoeting meebeleven?

 

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

 • Jij hoort erbij!

Jezus op bezoek bij Zacheüs (Luk 19,1-11)

Jezus en de vrouw uit Samaria (Joh 4,1-42)

 

 • Vragen staat vrij

God hoort ons gebed (Luk 11,1-10)

Een mens die wil helpen (Luk 10,25-37)

 

 • Hij voedt mij

Jezus verandert water in wijn (Joh 2,1-13)

      Vijf broden en twee vissen (Mat 14,13-21)

 

 • Komt, verwondert u hier mensen

Maria krijgt bezoek (Luk 1,26-38)

Jezus wordt verheerlijkt (Mat 17,1-15)

 

 • Zó ken ik Hem

Als Jezus 12 jaar is (Luk 2,41-52)

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Mat 16,13-28)

 

 • De wereld op z’n kop!

Kinderen in het midden (Mar 10,13-16)

De tempelreiniging (Luk 19,35-44)

 

 • Tot eer van Hem

De fles met dure olie van Maria (Mar 14,3-9)

Hosanna! De Koning komt er aan! (Mar 11,1-11)

 

 • Samen op weg

De vissers (Luk 5,1-11)

Onderweg naar Damascus (Han 9,1-23)